Skjoldbrusk Funksjonstester i diagnosen og overvaking av voksne.

Skjoldbrusk Funksjonstester i diagnosen og overvaking av voksne.

Virkelig dato: 1. januar 2010.

Anbefalinger og emner.

Denne retningslinjen gjelder for:

Pavisning av skjoldbruskdysfunksjon hos voksne (personer 19 ar og eldre) som overvaker voksne pasienter behandlet for skjoldbruskfunksjonssykdommer.

Diagnostiske koder.

244 (hypothyroidisme); 242 (hypertyreose)

Forebygging og risikofaktorer.

Rutinemessig skjoldbruskfunksjonstesting anbefales ikke hos asymptomatiske voksne. Imidlertid kan testen angis nar ikke-spesifikke tegn og symptomer er tilstede hos pasienter med risiko for skjoldbrusk sykdom.

Risikofaktorer for skjoldbrusk sykdom 1.

personlig historie om skjoldbrusk sykdom sterk familiehistorie for skjoldbrusk sykdom diagnose av autoimmun sykdom tidligere historien om nakke bestraling narkotika terapi som litium og amiodaron kvinner over 50 ar eldre pasienter kvinner 6 uker til 6 maneder etter partum.

Diagnose / Investigation.

Vektokning Haravfall Slovhet Menstruasjonssykdommer (menorrhagia) Kognitiv svekkelse Depresjon Forstoppelse Gitter Torr hud Kaldintoleranse.

Vekttap Hartap Palpitasjoner / Takykardi / Atrieflimmer Menstruelle uregelmessigheter (amenore / oligomenorrhea) Forvridet pulstrykk Nervoshet og tremor Muskelsvakhet Goitre Varmeintoleranse, diaphorese, klammehender Hypertensjon.

Skjoldbruskstimulerende hormon (TSH)

Maling av TSH har blitt hovedproven for evaluering av skjoldbruskfunksjon i de fleste tilfeller. 2 En TSH-verdi innenfor referanseintervallet utelukker flertallet av tilfeller av prim r apen skjoldbrusk sykdom. 3 Hvis TSH er unormalt, bekreft diagnosen med gratis T4 (fT4). Hvor risikofaktorer eksisterer, vurder gratis T3 (fT3) nar fT4 er normal og tyrotoksikose er mistenkt. Laboratorier i BC beholder vanligvis prover i 5 til 7 dager i tilfelle tilleggsforsok er nodvendig. Se tabell 1 og 2 for mulige arsaker.

Hypothyroidism Gjenoppretting fra alvorlig sykdom Hypofyseoverskudd pa grunn av hypofyser forarsaker sekund r hypertyreose (sv rt sjeldne)

Hypertyroid tilstand Bade T3 og T4 forhoyede graver » sykdom Giftig multinodul r goiter Kun T3 forhoyet med normal T4 T3 toksisose (for eksempel autonom knute) Eksogene T3 inntak (liothyronin) Bare T4 forhoyet med normal T3 hypertyreoidisme pasient med kvalme, oppkast og sult forarsaker nedsatt konvertering av T4 til T3.

Hypothyroid State Hypofysisk eller hypotalamus sykdom (bade T4 og T3 lav)

Euthyroid State Sick euthyroid (bade T3, T4 lav, rT3 * forhoyet) Legemidler som glukokortikoider, octreotid og dopamin.

* rT3: Omvendt T3 (triiodothyronin)

Gratis tyroksin (fT4) og fri triiodothyronin (fT3)

Malinger av fT4 og fT3 har erstattet malinger av totalt T4 og totalt T3 nivaer. Laboratorier har lov til a erstatte gratis hormonanalyser nar total T3 eller T4 er bestilt. Maling av fT3 hos pasienter med mistanke om hypertyreose er sjelden indikert. Dette er reservert for situasjoner hvor hypertyreoidisme mistenkes klinisk og TSH undertrykkes, men fT4 er ikke forhoyet. 5 Maling av fT3 er ikke indikert ved hypothyroidisme.

Hyppigere maling av skjoldbruskkjertelen kan v re nyttig nar det er en uoverensstemmelse mellom resultatene av den forste skjoldbruskfunksjonstesten og kliniske funn. I de fleste tilfeller er gjentakelse av den samme testen mindre nyttig enn a bestille en annen test (for eksempel hvis et TSH-resultat ikke synes a korrelere med pasientens kliniske status, kan det v re mer hensiktsmessig a folge med en fT4-maling). Konsultasjon med en laboratorielege er hensiktsmessig nar testresultatene ikke korrelerer med kliniske funn.

Overvakning.

Hypothyroidisme: Siden TSH-verdiene endres sakte, er 6 hyppig gjentatt testing unodvendig. TSH kan gjentas etter minst 6-12 uker etter endring i skjoldbruskhormonutskiftingsdose eller endring i pasientens kliniske status. Nar TSH har normalisert med behandling, bor den kontrolleres arlig, med mindre det er klinisk indikert. Dette vil bekrefte tilstrekkelighet av behandlingsdosen og overholdelse av behandlingen.

Hypertyreose: A overvake pasienter pa behandling for Graves & rsquo; sykdom eller andre arsaker til hypertyreose, tillate minst tre maneder for gjentatte TSH nivaer siden hypofysekresjon av TSH kan bli undertrykt i lengre perioder etter hypertyreose. Hvis det kreves en biokjemisk maling av skjoldbruskkjertelstatus i denne tidsperioden, er fT4 foretrukket. 1,6.

Hypothalamus eller hypofysesykdom: TSH er bare nyttig som et mal for skjoldbrusk sykdom hvis hypotalamus-hypofysen-skjoldbruskkjertelen er intakt. Nar mistanke om hypofysen eller hypothalamus sykdom er foretrukket, anbefales fT4-maling for a bedomme tilstrekkelighet av skjoldbrusk erstatningsterapi.

Algoritme for skjoldbrusk Funksjonstester for diagnose og overvakning hos symptomatiske pasienter med intakt hypotalamus-hypofysisk skjoldbrusk akse.

(Denne algoritmen gjelder ikke for pasienter med Euthyroid Sick Syndrome eller subklinisk skjoldbrusk sykdom.)

* Pasienter med tyrotoksikose har vanligvis en TSH-verdi pa kvinner som har vage antydende symptomer, som er gravid eller forventer a bli gravid, eller som har en sterk familiehistorie av autoimmun skjoldbruskkjertel.

Ved subklinisk hyperthyroidisme kan TSH-nivaet v re grensebestemt under n rv r av normale nivaer av fT4. Subklinisk hypertyreose er mindre vanlig, med en prevalens pa 0,6% -1,1%. 12 Hos eldre pasienter med TSH kvinner med subklinisk hyperthyroidisme kan ha okt beinttap. Hos eldre er det hoyere kardiovaskul r risiko og okt risiko for brudd. Pasienter med atrieflimmer og osteoporose bor screenes for hypertyreose. Behandling av subklinisk hypertyreose bor vurderes hos eldre. 16 Pasienter med subklinisk hyperthyroidisme pa grunn av multi-nodular goitre eller fungerende adenom er usannsynlig a normalisere og er derfor mer sannsynlig a dra nytte av behandlingen. Oppfolgingstesting med TSH og fT4 6-12 maneder senere anbefales. 17.

Skjoldbrusk sykdom i graviditet.

a) Pre-graviditet og tidlig graviditet: TSH-screening for hypothyroidisme er indisert hos kvinner som planlegger graviditet eller er i tidlig graviditet hvis de har en goitre eller sterk familiehistorie for skjoldbruskkjertelen. 18 Hvis hypothyroidisme har blitt diagnostisert for graviditet, bor behandlingen justeres for a oppna et TSH-niva ikke hoyere enn 2,5 mU / L for graviditet 19, 20 og T4 males igjen innen 30-40 dager. 20.

b) Graviditet: En hoy indeks av mistanke om skjoldbrusk sykdom under graviditet er berettiget. Forskningsdata stotter en mulig sammenheng mellom ubehandlet mors hypothyroidisme og nevropsykologisk forringelse hos avkom. 19-22 TSH kan undertrykkes som et normalt funn innen graviditetens forste trimester. En normal fT4 utelukker generelt hypertyreose. 1 Thyroxin erstatning dosering kan oke med 25-50% under graviditet, spesielt i forste trimester. Hos pasienter pa tyroksinutskifting anbefales det a male TSH i hvert trimester. 23 Det anbefales at thyroksindosis justeres for a holde TSH mellom 0,5-2,5 mU / l i forste trimester og 0,5-3,0 mU / l i andre og tredje trimester. 22 Hypertyroidpatienter bor ha spesialkonsultasjon nar de vurderer graviditet eller under graviditet.

c) Etter graviditet: Etter fodselen trenger de fleste hypothyroid kvinner en reduksjon i tyroxindosen de fikk under graviditeten. 19, 20 Post-partum thyroiditt (PPT) kan forekomme hos 5-10% av kvinner, men det er ikke nok data til a anbefale screening av alle kvinner. PPT er en autoimmun lidelse, og tilstedev relsen av anti-TPO antistoffer oker risikoen for sykdom. 24 Kvinner som er TPO antistoff positive bor ha en TSH utfort pa 3 og 6 maneder etter partum. 20 PPT er ofte mild og forbigaende. Forstyrrelsen kan forekomme som hypertyreose etterfulgt av hypothyroidisme og etterfolgende gjenoppretting av normal skjoldbruskfunksjon. Noen kvinner kan presentere seg med hypothyroidisme uten et hypertyreoidintervall og kan forbli hypothyroid. Det er en okt forekomst av Graves & rsquo; sykdom i postpartum-intervallet og ikke all hypertyreose er post-partum thyroiditt. Det er en signifikant risiko for gjentatt post-partum thyroiditt i etterfolgende svangerskap. Kvinner med en historie med PPT har okt risiko for a utvikle permanent prim r hypothyroidisme i 5-10 ar etter PPT episode. Bevis foreslar en arlig 20 TSH hos disse pasientene.

Euthyroid Sick Syndrome.

I Euthyroid Sick Syndrome (ESS) er hypotalamus-hypofysen-skjoldbrusk akse pavirket av en ikke-tyroide sykdom. Syndromet er akutt, reversibelt og forekommer ofte etter operasjon, under fasting og i mange akutte febrile sykdommer, og etter akutt myokardinfarkt. Underern ring, nyre- og hjertesvikt, leversykdommer, ukontrollert diabetes, cerebrovaskul re sykdommer og malignitet kan ogsa gi abnormiteter i skjoldbruskfunksjonstester. 4 Disse endringene kan observeres hos inntil 75% av pasientene pa sykehus. 25.

Nesten enhver tilstand som kan gjore en person syk kan forarsake ESS, og eldre er mer utsatt pa grunn av flere sammorbide forhold. Eventuell abnormitet i hormonniva er mulig, selv om vanligvis fT3 og fT4 er lave og TSH kan v re lav eller normal. Som pasienter gjenoppretter fra sin sykdom, kan TSH normalisere eller bli forhoyet. Ideelt sett bor tester av skjoldbruskkjertelen ikke utfores i lopet av ikke-skjoldbrusk sykdom, men dette kan ikke v re praktisk anvendelig, slik at eventuelle unormale resultater bor tolkes med forsiktighet og med en oppfatning at ESS er den mest sannsynlige forklaringen pa funnet snarere enn ekte skjoldbrusk sykdom. TSH-nivaer ma tolkes med forsiktighet hos sykehuspersoner, med mindre verdier er under 0,1 eller over 20 mU / L. 2 Thyroxin erstatning har ikke v rt gunstig og bor ikke brukes hos pasienter med ESS. 4,25.

Med tanke pa den hoye forekomsten av skjoldbruskkjertel, spesielt hypothyroidisme hos kvinner, og det faktum at enkelte studier har vist at berorte kvinner kan ha nytte av tidlig behandling, anbefales det at klinikere opprettholder en hoy indeks av mistanke og undersoker personer med vage symptomer som kan v re relatert til skjoldbrusk dysfunksjon. 26 Hvis forste test er vanlig, er det ikke nodvendig med gjentatt testing, med mindre det endres i klinisk tilstand.

Referanser.

Mot arbeidsgruppen for optimalisert praksis for klinisk praksis. Klinisk praksis retningslinje: Undersokelse og behandling av prim r skjoldbrusk dysfunksjon. Mot optimert praksisprogram, Edmonton: AB, 2008 Update. Dufour D. Laboratorietester av skjoldbruskfunksjon: Bruk og begrensninger. Endokrinol Metab Clin N AM. 2007; 36: 579- 594. Skjoldbrusk Foundation of Canada. Helseveiledninger pa skjoldbrusk sykdom http://www.thyroid.ca/Guides/HG02.html#1, Tilgang 5. mars 2009. Rehman S, Cope D, Senseney A, et al. Skjoldbruskkjertel hos eldre pasienter, S Med J 2005; 98 (5): 543-549. Ont Assoc av Medical Laboratories. Retningslinjer for bruk av laboratorietester for a oppdage skjoldbruskdysfunksjon CLP 015, revidert juli 2007. Kaplan MM. Kliniske perspektiver i diagnosen skjoldbrusk sykdom. Clin Chem 1999; 45 (8): 1377-1383. Ogedebe H. Skjoldbruskfunksjonstest: Et klinisk laboratorieperspektiv. Medisinsk laboratorieobservator, februar 2007: 10-19. Muller AF, Bergout A, Wiersinga WM, et al. Skjoldbruskkjertels funksjonsforstyrrelser – Retningslinjer for den nederlandske sammenslutningen for internmedisin. The Netherlands Journal of Medicine. 2008; 66 (3): 134-142. Surks M. Ortiz, E., Daniels, G. et al. Subklinisk skjoldbrusk sykdom; Vitenskapelig gjennomgang og retningslinjer for diagnose og ledelse. JAMA. 2004; 291 (2): 228-238. Villar HCCE, Saconato H, Valente O. et al. Skjoldbruskhormon erstatning for subklinisk hypothyroidisme. Cochrane Datatbase av systematiske anmeldelser. 2007: 3. Fatourechi V. Subklinisk hypothyroidisme: En oppdatering for prim re omsorg lege, Mayo Clin Proc. Januar 2009; 84 (1): 65-7 Vanderpump MP, Tunbridge WM, fransk JM, et al. Forekomsten av skjoldbruskkjertelproblemer i samfunnet: En tyv arig oppfolging av Whickham Survey. Clin Endocrinol. 1995; 43: 55-68. Sawin CT, Geller A, Wolf PA, et al. Lavt serumtyrotropinkonsentrasjon som en risikofaktor for atrieflimmer hos eldre personer. N Engl J Med. 1994; 331 (19): 1249-1252. Toft AD. Subklinisk hypertyreose. N Engl J Med. 2001; 345 (7): 512-516. Hoogendoorn E, den Heijer M, van Dijk A. et al. Subklinisk hyperthyroidisme: a behandle eller ikke a behandle? Postgrad Med J. 2004; 80: 394-398. Biondi B. European Journal of Endocrinology. 2008; 159: 343 & ndash; 345. Bruk av skjoldbrusk Funksjonstester Retningslinjer Utviklingsgruppe. UK Retningslinjer for bruk av skjoldbrusk Funksjonstester, http: //www.acb.org.uk/docs/TFTguidelinefinal.pdf, 2006. Fauci A, Harrison TR. Harrisons prinsipper for internmedisin, 17. utgave, NY: McGraw-Hill Professional; 2008. Abalovich M, Amino N, Barbour L et al. Behandling av skjoldbruskdysfunksjon under graviditet og postpartum: En retningslinje for endokrine samfunns klinisk praksis. J Clin Endocrinol Metab. 2007; 92 (8): S1-S47. ATA Helseutvalgets erkl ring. Haddow studie av mors hypothyroidism under graviditet. Skjoldbruskkjertelen. 1999; 9 (9): 971-972. Davies TF. ATA, det endokrine samfunnet og AACE forvirrer endokrinologer om skjoldbrusk sykdom under graviditet. Skjoldbruskkjertelen. 2000; 10 (2): 107. Haddow JE, Palomaki GE, Allan WC, Williams JR, Knight GJ, Gagnon J et al. Maternal skjoldbruskkjertel under graviditet og etterfolgende nevropsykologisk utvikling av barnet. N Eng J Med. 1999; 341 (8): 549-555. Endokrine samfunnsretningslinjer for skjoldbrusk sykdom under graviditet, J Clin Endocrin Metab. 2007; 92 (8): S1-S47. Montero MN. Behandling av hypothyroidisme under graviditet. Clin Obstet Gynecol. 1997; 40 (1): 65-80. American College of Obstetrics og Gynecologists Praksis # 37. Bulletin Obstetrics and Gynecology. 2002; 100 (2). Adler SM, Wartofsky L. Det ikke-tyreoidal sykdomssyndrom. Endocrinol Metab Clin North Am. 2007; 36: 657-72. Den kanadiske arbeidsgruppen pa den periodiske helseundersokelsen. Screening for skjoldbruskkjertel og skjoldbruskkreft hos asymptomatiske voksne. Den kanadiske guiden til klinisk forebyggende helsevesen. 1994; 612-618; revidert 2003.

Liste over forkortelser.

Denne retningslinjen er basert pa vitenskapelig dokumentasjon som er aktuelt fra ikrafttredelsesdatoen.

Denne retningslinjen ble utviklet av Retningslinjene og protokollene Advisory Committee, godkjent av British Columbia Medical Association, og vedtatt av Medical Services Commission.

Prinsippene i radgivende komite for retningslinjer og protokoller er a:

oppfordre passende.

svar pa felles.

medisinske situasjoner anbefaler handlinger.

som er tilstrekkelig.

og effektiv, heller ikke.

overdrevent eller mangelfull tillatelse unntak.

nar begrunnet av.

Retningslinjer og protokoller.

Victoria BC V8W 9P1.

Ansvarsfraskrivelse Retningslinjene for klinisk praksis («Retningslinjene») er utviklet av Radgivende komiteen for retningslinjer og protokoller pa vegne av Medisinsk Tjenestekommisjonen. Retningslinjene er ment a gi forstaelse for et klinisk problem og skissere en eller flere foretrukne tiln rminger til undersokelsen og handtering av problemet. Retningslinjene er ikke ment som en erstatning for radgivning eller faglig vurdering fra en helsepersonell, og de er heller ikke ment a v re den eneste tiln rmingen til behandling av kliniske problemer. Vi kan ikke svare pa pasienter eller pasientforesatte som ber om rad om problemer knyttet til medisinske forhold. Hvis du trenger medisinsk rad, vennligst kontakt en helsepersonell.

Hold deg informert.

Hold gjeldende pa BC Retningslinjer ved a registrere deg for var e-postvarslingstjeneste.

Retningslinjer relaterte ressurser.

Last ned folgende:

Kontakt oss.

Sporsmal, kommentarer eller forslag? Vi vil gjerne hore fra deg.

Merk: Vi kan ikke svare pa pasienter eller pasientforesatte som ber om rad om problemer knyttet til medisinske forhold. Hvis du trenger medisinsk rad, vennligst kontakt en helsepersonell.

Bli involvert!

Interessert i a bidra til BC retningslinjer?

BC Retningslinjer er alltid pa jakt etter kunnskapsrike utovere a stole og tjene pa vare arbeidsgrupper.


Hallo! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi forbereder det for deg. Klikk her nå!