Tivoli Storage Manager for Windows: Administratorveiledning.

Tivoli Storage Manager for Windows: Administratorveiledning.

Klargjor tape og optisk diskvolum for TSM ved a merke dem og sjekke dem inn i bibliotekets voluminventar:

Etikettmedier for bruk med automatiserte biblioteksenheter er annerledes enn etiketteringsmedier for bruk med enkeltdrevne, manuelle enheter, fordi automatiserte enheter krever at du ogsa sjekker media inn i bibliotekets voluminventar. Den ekstra kontrollen i prosessering kan gjores samtidig som volumet er merket. Administratorer som merker volumer med etikettveiviseren kan velge a sjekke inn behandling i veiviseren. Administratorer som merker volumer med LABEL LIBVOLUME-kommandoen, kan utstede CHECKIN-parameteren.

Ethvert media, som brukes i en hvilken som helst TSM-enhet, krever en etikett. Alle etiketter som brukes med TSM ma oppfylle folgende kriterier: 6 tegn eller mindre Ingen innebygde emner eller perioder Gyldig nar de brukes som filnavn pa media.

Sett inn band eller optiske disker i lagringsplassene eller inngangs- / utgangsportene og pakall merkelappen. Fra TSM Console, utvider du treet for maskinen du konfigurerer. Klikk Veiviser, og dobbeltklikk pa Mediemerking i den hoyre ruten. Veiviseren for mediemerking vises. Klikk pa Library Media Labeling i hoyre rute i TSM Server Utilities. Klikk pa Start-knappen. TSM Autochanger Media Labeling Wizard vises. Folg instruksjonene i veiviseren. I boksen for den siste veiviseren merker du av i boksen ved navn Checkin Tapes.

Standardkommandoen overskriver ikke en eksisterende etikett pa et volum. Men hvis du vil overskrive eksisterende volumetiketter, kan du angi OVERWRITE = YES nar du bruker LABEL LIBVOLUME-kommandoen. Se merking av volumer ved hjelp av TSM-kommandoer.

Oppmerksomhet: Ved a overskrive en volumetikett odelegger du all data som ligger pa volumet. V r forsiktig nar du overskriver volumetiketter for a unnga a odelegge viktige data.

Biblioteksenheter utstyrt med strekkodelesere kan fa tak i volumnavn ved hjelp av leseren i stedet for a sporre administratoren. Administratorer som merker medier med etikettveiviseren, kan merke av for strekkode i veiviseren. Administratorer som merker medier med TSM-kommandoer, kan utfore LABEL LIBVOLUME-kommandoen med parameterene SEARCH = YES og LABELSOURCE = BARCODE. TSM leser strekkoden og mediet flyttes fra inngangs- / utgangsporten til en stasjon hvor informasjonen pa strekkodeetiketten er skrevet som den interne etiketten pa media. Etter at bandet er merket, flyttes det tilbake til inngangs- / utgangsporten eller til en lagringsplass hvis CHECKIN-alternativet er angitt.

Ikke bland volumer med strekkodeetiketter og volumer uten strekkodeetiketter i en biblioteksenhet fordi strekkodeskanning kan ta lang tid for umerkede volumer.

Strekkodestotte er tilgjengelig for TSM-kontrollerte biblioteksenheter ved hjelp av TSM-enhetsdriveren eller RMSS LTO Ultrium-enhetsdriveren. Strekkodestotte er utilgjengelig for enheter som bruker den innfodte Windows-enhetsdriveren eller -enheter som media styres av andre programmer. Flyttbar Storage Manager (RSM). Se Bruke Flyttbare Media Managers Med Tivoli Storage Manager.

Etter at volumer er merket, gjor volumene tilgjengelige for TSM-enheter ved a sjekke volumene i bibliotekets voluminventar ved hjelp av CONTROL LIBVOLUME-kommandoen.

Du kan spare tid ved a sjekke inn volumer som en del av merkingsoperasjonen. Se Merking av medier.

CHECKIN LIBVOLUME-kommandoen inneb rer tilgang til enheten, og det kan ta lang tid a fullfore. Av denne grunn utfores kommandoen alltid som en bakgrunnsprosess. Vent pa CHECKIN LIBVOLUME-prosessen for a fullfore for du definerer volumer eller den definerende prosessen vil mislykkes.

Du kan angi at TSM leser medieetiketter for volumene du sjekker inn. Nar etikettkontroll er aktivert, monterer TSM hvert volum og leser den interne etiketten for du sjekker inn volumet. TSM kontrollerer bare volumer som er merket riktig. Kontroll av etiketter kan forhindre feil senere, nar TSM velger og monterer volumer, men det oker ogsa innsjekkingen av behandlingstid.

Du kan sjekke enkeltvolum i ved a spesifisere kommandoen CHECKIN LIBVOLUME med SEARCH = NO-parameteren. TSM utsteder en monteringsforesporsel som identifiserer et lagringsspor med en elementadresse. Mediet kan lastes direkte inn i et enkelt lagringsspor eller i en av enhetens inngangs- / utgangsporter, hvis den er utstyrt med dem.

For eksempel kontrollerer en administrator et skrapelodd med navnet VOL001 i en biblioteksenhet kalt TAPELIB ved a skrive inn folgende kommando:

TSM finner at det forste tomme sporet er pa elementadresse 5, og utsteder folgende melding:

Hvis biblioteksenheten er utstyrt med inngangs- / utgangsporter, kan administratoren laste volumet til en port uten a vite elementadressene pa enhetens lagringsspor.

Etter at volumet er satt inn i en inngangs- / utgangsport eller lagringsplass, reagerer administratoren pa den forrige meldingen pa en TSM-kommandolinje ved a utstede REPLY-kommandoen med foresporselsnummeret (nummeret pa begynnelsen av monteringsforesporselen):

Du kan spare tid pa a sjekke volumer i biblioteksenheter utstyrt med strekkodelesere ved a bruke tegnene pa strekkodeetikettene som navn for volumene som blir sjekket inn. TSM leser strekkodeetikettene og bruker informasjonen pa etikettene til a skrive det interne media etiketter. For volumer mangler strekkodeetiketter, monterer TSM volumene i en stasjon og forsoker a lese den interne, registrerte etiketten.

For eksempel, for a bruke en strekkodeleser til a soke i en biblioteksenhet kalt TAPELIB og sjekke inn et skrapeband, skriv inn:

Du kan sjekke flere volumer i automatiserte biblioteksenheter ved a utstede CHECKIN LIBVOLUME-kommandoen med SEARCH = BULK-parameteren. TSM soker enhetens inngangs- / utgangsporter for merkede volumer som den kan sjekke inn automatisk. For a fa TSM til a legge inn en kassett i en stasjon og lese etiketten, ma du angi alternativet CHECKLABEL = YES. CHECKLABEL = NEI-alternativet er ugyldig med SEARCH = BULK-alternativet. Etter at du har lest etiketten, flytter TSM bandet fra stasjonen til et lagringsspor. Nar strekkodeavlesning er aktivert med parameteren CHECKLABEL = BARCODE, leser TSM etiketten og beveger bandet fra inngangs- / utgangsporten til et lagringsspor.

Du kan kontrollere flere volumer i automatiserte biblioteksenheter ved a utstede CHECKIN LIBVOLUME-kommandoen med SEARCH = YES-parameteren. TSM soker automatisk i lagringsplassene for nye volumer som ikke er lagt til i voluminventariet. Utstedelse av SEARCH = YES-parameteren eliminerer a utstede en eksplisitt CHECKIN LIBVOLUME-kommando for hvert volum.

For eksempel, for en SCSI-enhet kan du bare apne bibliotekets tilgangsdor, plassere alle de nye volumene i ubrukte spor, lukke doren, og utgi CHECKIN LIBVOLUME-kommandoen med SEARCH = YES.

Private volumer er volumer som enten er forhandsdefinert til et lagringsbasseng eller volumer som er delvis skrevet. Du kan sjekke inn private volumer, men du ma sorge for at du tilordner en privat status til dem for du sjekker dem inn. Private volumer kan ikke skrives ut ved et uhell nar et riper monteres. Serveren tillater ikke administratoren a sjekke inn et volum med riperstatus nar dette volumet allerede tilhorer et lagringsbasseng. Se oversikt over volumer.

Delvis skrevet volumer er alltid private volumer. Volumene begynner med en status enten med scratch eller privat, men nar TSM lagrer data pa dem, blir statusen privat. Se Retur delvist skriftlig volum til automatiserte biblioteksenheter.

Du kan sjekke volumer i enheter som er fullt befolket og har ingen tomme lagringsspor ved a aktivere bandbytte. Bytting tillater TSM a velge og utstede volumer for a lagre pa en annen fysisk plassering. TSM velger volumet som skal utkastes ved forst a sjekke for eventuelle tilgjengelige skrapvolumer, og deretter for de minst ofte monterte volumene. Uten tape bytte, mislykkes innsjekkingen. Se Konfigurere og administrere en volumoverflowplassering for en automatisk biblioteksenhet.

Nar et volum forst settes inn i enheten, enten manuelt eller automatisk pa den praktiske I / O-stasjonen, er volumet tilordnet innsatskategorien (X’FF00 ‘). Et program, for eksempel TSM, kan da kommunisere med enhetens kontrollenhet for a endre et volums kategori nummer til en annen verdi. For a gjore dette for TSM, bruk kommandoen CHECKIN LIBVOLUME.

Administratorer som administrerer enheter utstyrt med inngangs- / utgangsporter, legger til og fjerner media ved a laste media inn i portene, men administratorer som administrerer enheter uten inngangs- / utgangsporter ma laste band i lagringsplassene. Dette krever at du svarer pa monteringsforesporsler som identifiserer lagringsspor med elementadresser. En elementadresse er et nummer som angir den fysiske plasseringen av et lagringsspor eller -stasjon i en automatisert biblioteksenhet.

Administratorer trenger enhetsnavn og elementadresser nar: Bruke TSM-kommandoer for a definere eller oppdatere stasjoner i en automatisk biblioteksenhet. Kontrollerer volumer i automatiserte biblioteksenheter nar de ikke er utstyrt med inngangs- / utgangsporter. Bruke en enkelt bestemt stasjon i en automatisert biblioteksenhet til etikettvolumer.


Hallo! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi forbereder det for deg. Klikk her nå!